BHV

Wettelijke verplichtingen

DESKUNDIGE BIJSTAND OP HET GEBIED VAN BEDRIJFSHULPVERLENING
ARTIKEL 15 van de Arbo wet
1. De werkgever laat zich ten aanzien van verplichtingen op grond van artikel 3, eerste lid,
    onder e, van deze wet bijstaan door een of meer werknemers die door hem zijn
    aangewezen als bedrijfshulpverleners.
2. Het verlenen van de bijstand houdt in elk geval in:
   A. het verlenen van eerste hulp bij ongevallen;
   B. het beperken en het bestrijden van brand en het voorkomen en beperken van
        ongevallen;
   C. het in noodsituaties alarmeren en evacueren van alle werknemers en andere
        personen in het bedrijf of inrichting;
   D. het alarmeren van en samenwerken met hulpverleningsorganisaties in verband
        met de in de onderdelen a tot en met c bedoelde bijstand.
3. De bedrijfshulpverleners beschikken over een zodanige deskundigheid, ervaring en
    uitrusting, zijn zodanig in aantal en zodanig georganiseerd dat zij de in het tweede lid
    genoemde taken naar behoren kunnen vervullen.
4. Het eerste lid geldt niet ten aanzien van de werkgever die een natuurlijke persoon is
    met niet meer dan 15 werknemers, mits hij beschikt over voldoende deskundigheid,( dus opgeleid!!)
    ervaring en uitrusting om deze taken naar behoren te vervullen en zorg draagt voor een
    goede vervangingsregeling.